Ing. arch. Štefan Magula
A T E L I E R  A R C H I T E K T Ú R Y
Vypracovanie architektonických návrhov
rodinných, bytových a občianskych budov,
ich projektových dokumentácií, návrhov
interiérov pre rôzne druhy stavieb,
konzultačná a poradenská činnosť.