Ing. arch. Štefan Magula
A T E L I E R  A R C H I T E K T Ú R Y
Rodinné domy Verejné stavby Interiéry
Binder
Bohunický
Dečkov
Dohnál
Fekonja
Fóka
Gál
Jelačičová
Kravárik
Lančarič
Minarovič
Mišudík
Necpal
Petro
Polčič
Puchel
Réves
Široký
Tomašík
Varačka
Fakultná nemocnica Trnava:
Rekonštrukcia oddelenia JIS
Rekonštrukcia a modernizácia CP
Umiestnenie odd.ORL a oftalmológia
Rekonštrukcia sadrovne na ZS
Reko.skladu ŠZM na nemočničnú lekáreň
RD Minarovič
RD Polčič